Вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб полягає у підтримці їх самозайнятості

Проведення на сході України антитерористичної операції стало причиною внутрішньої міграції населення. За даними Державної служби зайнятості України станом на 25 вересня 2015 року кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб склала 1 млн. 506 тис.

Проведення АТО значною мірою вплинуло на порядок та умови здійснення підприємницької діяльності як на самій території проведення так і за її межами. Переведені з тимчасово окупованої території підприємства стикаються із низкою проблем та перешкод та потребують підтримки із боку держави.

Використання потенціалу малого та середнього підприємництва має важливе значення для забезпечення довгострокового зростання економіки. Специфіка малого та середнього підприємництва обумовлює необхідність надання державної підтримки в сучасних економічних умовах.

При цьому, особливої підтримки потребують малі та середні підприємства, переведені із території проведення антитерористичної операції. Така підтримка має важливий соціальний ефект який полягає в самоорганізації населення, у тому числі самих внутрішньо переміщених осіб, що частково знімає з держави зобов’язання щодо їх працевлаштування.

Досліджуючи зарубіжний досвід правового регулювання державної підтримки малого та середнього бізнесу, окремо варто відзначити досвід у цій сфері Німеччини. При всій важливості макроекономічних проблем у післявоєнній Німеччині інституціональним перетворенням приділялася пильна увага. Зокрема, саме підтримка малого бізнесу забезпечила масову демократичну соціальну базу становлення економічної трансформації Німеччини.

Також були і вагомі соціальні причини того, чому підтримка малого й середнього підприємництва повинна була перебувати в полі постійної уваги держави. Однією із таких причин було переміщення біженців та переселенців зі східної частини Німеччини (ГДР), що створювало величезну напругу на ринку праці. Велика промисловість не могла в повному обсязі забезпечити їх зайнятість, тому у даному контексті мале та середнє підприємництво розглядалися як єдино можлива альтернатива, що дозволяє, по-перше, дати вихід підприємницькому потенціалу переселенців, по-друге, створити численні робочі місця.

Принципи державної підтримки малого та середнього бізнесу у Німеччині полягають у тому, щоб створювати сприятливі ринкові умови для існування малого й середнього підприємництва в цілому, а не «пестувати» окремі підприємства, відмежовуючи їх від впливу конкурентного середовища й ставлячи їх у привілейоване положення. Тому під підтримкою малого й середнього підприємництва розуміється політика, спрямована на вирівнювання стартових позицій в умовах ринкової економіки.

Сьогодні активну підтримку підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб здійснюють міжнародні організації за допомогою грантів. Підтримка таких організацій спрямована на сприяння працевлаштуванню та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, сприяння самозайнятості та розвитку малого бізнесу внутрішньо переміщених осіб та створення позитивних прикладів успішного започаткування бізнесу внутрішньо переміщених осіб як моделі для створення робочих місць державою та іншими зацікавленими сторонами.

Проте, зазначені програми розповсюджені лише в окремих регіонах України. Зокрема, за сприяння Вінницького обласного центру зайнятості жінки-переселенки відкривають власну справу з виробництва хенд-мейду, що стало можливим завдяки реалізації проекту «Пілотна ініціатива сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб». Крім того, 21 особі з числа внутрішньо переміщених осіб надали одноразову допомогу на відкриття підприємницької діяльності, більшість із них – жінки. Саме тому дуже важливо, щоб держава не залишалася осторонь цих проблем та брала активну участь у їх вирішенні.

Одним із ефективних шляхів вирішення цієї проблеми є відповідні законодавчі зміни у сфері децентралізації державної влади. Представники малого та середнього бізнесу, які виїхали із зони АТО, але мають намір продовжувати здійснювати свою діяльність у інших регіонах країни потребують активної підтримки із боку місцевих органів влади, які мають бути заінтересовані у переміщенні підприємців зі сходу саме у їхній регіон. Задля цього необхідне забезпечення ефективної організаційної взаємодії та консолідації зусиль місцевих органів виконавчої влади, роботодавців, профспілок, волонтерів та інших представників громадянського суспільства.

Розширення повноважень громад і їх представницьких органів місцевого самоврядування в галузі оподаткування та надання їм права звільнення  внутрішньо переміщених осіб від сплати податків на певний час має стати важливим стимулом для таких осіб в частині розвитку власного бізнесу у новому регіоні.

Шляхом до вирішення проблеми підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб повинно стати запровадження дієвих регіональних програм підтримки представників малого та середнього бізнесу, вимушених залишити територію бойових дій. Зазначені програми мають бути спрямовані на отримання пільгових кредитів, допомоги в налагодженні контактів із регіональним бізнесом, інвесторами та владою, надання консультаційної підтримки зі створення та реалізації бізнес-планів інвестиційних проектів.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.

Важливу роль у залученні внутрішньо переміщених осіб у малий бізнес відіграє Державна служба зайнятості України. Відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 р. №307 «Про надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності» визначений порядок надання допомоги безробітним для організації підприємницької діяльності. У зазначеному порядку міститься низка вимог до безробітного, проте з урахуванням складних умов, в яких опинилися внутрішньо переміщені особи не всі зазначені критерії можуть бути ними виконані.

З огляду на це, задля залучення внутрішньо переміщених осіб до підприємницької діяльності актуальним є доповнення чинної практики надання допомоги по безробіттю відповідними підставами для переселенців, та внесення певних змін у зазначений порядок, відповідно до яких спрощувалася б процедура надання допомоги внутрішньо переміщеним особам для організації підприємницької діяльності.

Джабраілов Р.А., заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктор юридичних наук, доцент

Новікова В.С., науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України, кандидат юридичних наук

Поділитись Постом

One Comment - Напишіть Коментар

Post Comment